کارالودر KL250M-فرغون موتوری -مینی دامپر

کارا لودر KL250M-فرغون موتوری -مینی دامپر

تعویض سریع متعلقات بدون نیاز به ابزار

کارالودر -KL250M- فرغون موتوری - مینی دامپر

معرفی متعلقات کارا لودر

باکت مخصول حمل سیلو وخوراک دام

قابلیت مانور بالای کارالودر در انواع زمین ها

کارالودر KL250M مناسب زمین های کشاورزی

کارالودر KL250M مناسب زمین های کشاورزی

کارا لودر KL250M